Her finder du information om dine rettigheder og behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering hos SIXT Danmark A/S

Please see below for English

Information til ansøgere

I forbindelse med rekruttering hos Sixt Danmark A/S behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Sixt Danmark A/S er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

I den forbindelse benytter vi rekrutteringssystemet HR-ON. Formålet med HR-ON er at lette rekrutteringsprocessen for både dig og Sixt, herunder at gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af dig som kandidat. I forbindelse med brugen af HR-ON modtager Sixt personoplysninger fra kandidater og behandler sådanne personoplysninger som et led i vurderingen af kandidaternes kompetencer og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet, medmindre du opnår ansættelse hos Sixt Danmark. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis du tilbydes ansættelse i Sixt Danmark, kan du i nogle tilfælde – afhængig af stillingens karakter blive bedt om at aflevere en kopi af din straffeattest. Denne vil naturligvis også blive behandlet fortroligt.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Opbevaring og sletning

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Sixt Danmark A/S, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personlige personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Når du uploader en uopfordret ansøgning eller blot dit cv til vores cv-database, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Modtagere

Sixt Danmark benytter rekrutteringssystemet HR-ON til administration af rekrutteringsprocessen. HR-ON er en cloud-tjeneste, som Sixt Danmark i øvrigt har indgået en databehandleraftale med. HR-ON og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format (Dataportabilitet) samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Kontakt
Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

Sixt Danmark A/S
CVR-nr. 27 97 27 21
Kystvejen 42, 2770 Kastrup

Tlf. 32481100

E-mail: datasecurity@sixt.dk


Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Information for applicants

In connection with recruitement at Sixt Danmark A/S, we process your personal data as stated in this policy. Sixt Danmark A/S acts as data controller regarding the personal data collected and processed in connection with the processing of your application.

In this connection, we use the recruitment system HR-ON. The purpose of HR-ON is to facilitate the recruitment process for both you and Sixt, including making it possible to make effective assessments of you as a candidate. In connection with the use of HR-ON, Sixt receives personal data from candidates and processes such personal data as part of the assessment of the candidates’ competences and qualifications in relation to the relevant position.

If the position in question requires you to complete personality tests or the like, you will be informed when we have processed your application. The results of such tests are treated confidentially but are included in our assessment of your application. The results will be deleted when the evaluation process is completed unless you obtain employment with Sixt Denmark. The legal basis for this processing is the data protection regulation, article 6, subsection 1, letter b.

As part of our evaluation of you and your application, we may obtain references from your previous and/or current employers. We only collect references if you have given your consent, cf. the data protection regulation, article 6, subsection 1, letter a.

If you are offered employment at Sixt Denmark, in some cases – depending on the nature of the position – you may be asked to submit a copy of your certificate of criminal record. This will of course also be treated confidentially.

We recommend that your application does not contain sensitive personal data such as information revealing racial or ethnic background, religion, trade union membership, sexuality, health information, etc.

Storage and deletion

If you are offered a position at Sixt Danmark A/S, your application and additional personal data collected in connection with the employment will become part of your personnel file with us.

If you are not offered a position, we will store your application and any additional personal data collected in connection with the recruitment process for a period of 6 months after our rejection, unless you have given your consent to a longer storage of such data.

When you upload an unsolicited application or simply your CV to our CV database, your personal data will be stored for a period of 6 months, unless you have given your consent to a longer storage of such data.

Recipients Sixt Denmark uses the recruitment system HR-ON to manage the recruitment process. HR-ON is a cloud service and Sixt Denmark has entered into a data processing agreement with the company. HR-ON and their sub-suppliers of IT services may thus have access to personal data about candidates as part of operating the service. All subcontractors are covered by data processing agreements to ensure data protection in accordance with the standard following valid data protection legislation. Your rightsYou have the right to obtain insight into the personal data that we process about you, subject to certain statutory exceptions. You also have the right to object to collecting and further processing of your personal data. Further you have the right to request that the processing of your personal data is restricted, that your personal data will be rectified if necessary, or that your personal data be deleted in certain cases. In special circumstances, you can request to receive an overview of your personal data in a well-structured, common, and machine-readable format (Data Portability) and request us to transfer such information to another data controller. You can revoke consent that you have given as part of the application or during the recruitment process at any time. Withdrawal of a consent will influence the future processing of your personal data. If you wish to revoke a consent, you can contact us as stated below. ContactIf you wish to exercise any of these rights, or if you have any questions regarding the processing of your personal data, you are welcome to contact us: Sixt Danmark A/SCVR no. 27 97 27 21Kystvejen 42, 2770 KastrupTel. 32481100Email: datasecurity@sixt.dk If you wish to complain about the processing of your personal data, please contact us at above telephone number and e-mail. You can also submit a complaint to the Data Protection Authority, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby