Lejebetingelser for Sixt Danmark A/S

Revisionsdato januar 2024

Lejer og evt. ekstra fører accepterer ved sin underskrift af lejekontrakten følgende:

Generelt

 1. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet samt alt dertil hørende udstyr til aftalt tid og sted som anført på lejekontrakten. Lejekontrakten omfatter kun det anførte tidsrum og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse fra udlejer. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).
 2. Afleveres køretøjet udenfor udlejningskontorets åbningstid anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstime. Lejer er erstatningspligtig for skader og tab som opstår indtil da, såfremt køretøjet kontrolleres for skader indenfor de første 2 timer efter kontorets førstkommende åbningstime.
 3. Køretøjet må kun føres af lejer og ekstra førere, som er påført lejekontrakten. Midlertidige danske kørekort godtages i kombination med forevisning af pas. Det midlertidige kørekorts gyldighed skal stemme overens med lejeperioden, og udenlandske midlertidige kørekort godtages ikke.
 4. Såfremt lejer i forbindelse med lejekontrakten har oplyst en udenlandsk bopælsadresse, kan den udleverede bil være fritaget for dansk registreringsafgift hvormed den ikke må føres af personer hjemmehørende i Danmark. Lejer gøres derfor særskilt opmærksom på, at det i disse tilfælde kan medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, såfremt bilen føres af uautoriserede personer, og at lejer skal erstatte udlejers tab i den forbindelse.
 5. Lejekontrakten skal medbringes i køretøjet til hver en tid, og ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige, medmindre de er aftalt skriftligt. Udlejer kan i øvrigt opsige kontrakten uden forudgående begrundelse og varsel.
 6. Udlejer forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis køretøjet anvendes i strid med lejebetingelserne.
 7. Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.
 8. Lejer er forpligtet til at holde udlejer opdateret om lejers adresse og kreditkortoplysninger i lejemålets varighed.
 9. Lejer er ved opdatering af kreditkort forpligtet til at opdatere dette ved personligt fremmøde på et dansk Sixt kontor.
 10. Udlejer vil ved ændringer af betalingskort samt ved visse forlængelser af lejekontrakter, være nødsaget til at afsluttende igangværende lejekontrakt og i stedet starte en ny lejekontrakt op. En fornyet autorisation på lejers kreditkort vil blive indhentet i denne forbindelse.
 11. Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at køretøjet under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage køretøjet uden at lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport sker for lejers regning. Myndighederne har tilladelse til at føre køretøjet ved inddragelse.
 12. I forbindelse med og i tillæg til nærværende lejebetingelser, erklærer lejer på tro og love, at lejer eller ekstra førere ikke tidligere har foretaget vanvidskørsel eller andre grovere overtrædelser af færdselsloven. Lejer gøres særskilt opmærksom på, at lejer skal erstatte udlejers tab såfremt køretøjet beslaglægges og/eller konfiskeres på baggrund af vanvidskørsel i lejeperioden. Lejer gøres opmærksom på, at visse køretøjer monitoreres for risikable køremønstre under udlejning, og at Sixt har ret til omgående at afslutte lejeaftalen såfremt en sådan adfærd monitoreres.
 13. Såfremt lejer vælger at tilmelde sig Pay-by-Plate eller andre abonnementer, er lejer ansvarlig for at afmelde disse ved køretøjets aflevering samt at afholde alle omkostninger forbundet hermed.

Køretøjet

 1. Lejeren bekræfter at køretøjet er modtaget i god og lovlig stand. Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres til udlejer umiddelbart ved udleveringen. Lejer forpligter sig, i tilfælde af advarselslamper, mistænkelige lyde eller lign. fra køretøjet, at informere udlejer herom.
 2. Eventuelle skader vil være registreret på lejekontrakten ved udlevering. Lejer forpligter sig til indenfor 2 timer fra udlevering at informere udlejer, såfremt denne oversigt ikke findes fyldestgørende.
 3. Udlejer har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejer imidlertid ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuelle følger heraf.
 4. Køretøjet modtages i fuldt optanket tilstand. Lejer påtager sig ansvaret for at påfylde brændstof, vand og olie i udlejningsperioden.
 5. Køretøjet må ikke benyttes til:
  1. Person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte, medmindre lejer har de nødvendige
  2. Erhvervsmæssig transport af mad, fødevarer eller andre letfordærvelige forbrugsvarer.
  3. At køre uden for fast vej
  4. Motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
  5. Kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid
  6. Transport af hunde eller andre husdyr
  7. Kørsel af personer som er under ulovlig spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirkning.
  8. Kørsel udenfor følgende lande: Danmark, Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Kørsel, inkl. gennemkørsel i alle øvrige lande er ikke tilladt. Kører du ind i et sådant land, pålægges et risikogebyr på kr. 5.000,- ligesom du selv bærer ansvar for eventuelle skader og tyveri af bilen, så længe du opholder dig i pågældende land.
 6. Det lejede køretøj kan være ejet af udlejers finansieringspartner.
 7. Kun køretøjer med påmonteret trækkrog må benyttes til at trække påhængsvogne, og i disse tilfælde kun såfremt køretøjets maksimale påhængsvægt overholdes.
 8. Visse biler i Sixt er fra producentens side udstyret med remote services, også kaldt ConnectedDrive eller Connected cars. Udlejer har ingen beføjelser til at deaktivere eller nulstille disse services og fraråder lejer enhver brug af nævnte. Lejer gøres i den forbindelse opmærksom på, at eventuel brug og efterfølgende afinstallation er på Lejers eget ansvar.
 9. Sixt biler kan have sporingsudstyr monteret eller på anden måde være forberedt til, at udlejer kan behandle lokationsdata. Disse data benyttes udelukkende i anonymiseret form, eller i tilfælde hvor Sixt har behov for at lokalisere køretøjet, fx i forbindelse med skader, forespørgsler fra myndighederne eller som følge af brud på lejekontrakten.
 10. Vinterdæk tilbydes i perioden 01/11 til 31/03 som et tilvalg. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer i køretøjet overtræder andre landes lovgivning om vinterdæk, ej heller for omkostninger som følge heraf.

Afregning

 1. Lejer skal ved lejemålets begyndelse stille gyldig betalingsform til rådighed. Hvis lejemålet betales med et debet- eller kreditkort, skal gyldigheden på kortet være længere end lejeperioden, og der skal være
  dækning på kortet. En forhåndsgodkendelse (autorisation) på den forventede lejepris med tillæg af et beløb jf. nedenstående tabel, indhentes på det valgte betalingskort ved udlevering af køretøjet
  1. Bilgrupper startende med M, E eller C samt varevognsgruppe A og V: 2.500 DKK
  2. Bilgrupper startende med I, F eller S samt varevognsgruppe B: 3.500 DKK
  3. Bilgrupper startende med L eller P: 4.500 DKK
  4. Bilgrupper startende med X: 50.000 DKK

Biltype

Autorisation beløb

Accepteret betalingskort

Min alder for lejer

Lejers min. Kørekort periode

 1. Lejer / ekstra lejer anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar til udlejer at betale:
  1. De på lejekontrakten aftalte satser samt afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
  2. Alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Lejer er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan udlejer vælge at betale myndigheden eller selskabet. Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for at afregne bødens omkostning samt et administrationsgebyr på 375 DKK inkl. moms til udlejer.
  3. Udlejers udgift til reparation/evt. udskiftning af reservedele, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden. Lejer accepterer i den forbindelse, atskadesomkostningen faktureres iht. priserne oplyst i Fordi som er et takseringsværktøj der anvendes af forsikringsselskaber i Danmark. Lejer accepterer endvidere, at udlejer er berettiget til at opkræve skadesomkostningen og herefter udskyde reparationstidspunktet til et for udlejer passende tidspunkt, ligesom udlejer kan vælge på salgstidspunktet at afhænde køretøjet til en lavere salgspris frem for at reparere skaden. Sixt fremsender i forbindelse med skadesopgørelse en komplet takseringsrapport til lejer.
  4. Udlejers omkostning til fremskaffelse af ekstra nøgle og evt. erstatning af nøgle hvis originalnøglen mistes.
  5. Manglende brændstof ved aflevering af køretøjet. Såfremt køretøjet ikke er fuldt tanket ved returnering og lejer ikke ved lejekontraktens indgåelse har tilvalgt optankningsservice, fakturerer udlejer brændstofprisen plus et servicegebyr – i alt 29 DKK / liter inkl. moms. Såfremt der ved lejekontraktens indgåelse er tilvalgt optankningsservice, refunderes værdien af evt. ubenyttet brændstof ikke.
 2. Forudbetalte lejemål er afregnet i euro. Udlejer hæfter ikke for eventuelt opstået tab som følge af vekselkursen fra betalers betalingskort samt bank.
 3. Såfremt lejer foretager indsigelse mod det debiterede beløb via sit kreditkortselskab, vil Sixt viderefakturere omkostningerne forbundet hermed til lejer. Omkostningerne udgøres af betaling til kreditkortindløser samt administrationsomkostninger forbundet med behandling af sagen. Såfremt lejers indsigelse imødekommes, krediteres det i forbindelse med nærværende punkt opkrævede beløb.
 4. For alle lejemål gælder det, at den aftalte lejeperiode er bindende.
  1. For fleksible lejemål under 60 dage vil Lejer blive faktureret et beløb op til 50% af det resterende lejebeløb medmindre Lejer forinden har aftalt den tidligere aflevering med Udlejer.
  2. For forudbetalte lejemål gælder, at eventuelt ubenyttede lejedage ikke refunderes.
  3. For alle typer lejemål gælder det, at lejebeløbet tillægges et gebyr for sen aflevering såfremt køretøjet afleveres mere end 2 timer senere end det aftalte tidspunkt. Dette beløb tillægges som supplement til eventuel lejeopkrævning for den ekstra periode.
 5. Køretøjet skal afleveres på den aftalte lokation. Såfremt køretøjet afleveres ved et andet Sixt kontor end angivet på lejekontrakten, vil lejer blive faktureret for et ændringsgebyr samt eventuelt envejsgebyr.
 6. Lejer og ekstra førere hæfter altid personligt og solidarisk for de ovenfor nævnte forpligtelser, uanset at der på lejekontraktens forside er anført eventuel betalingsadresse.
 7. Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra udlejer. Heraf følger, at manglende tilladelse vil medføre at udgifter til transport- og reparationsomkostninger m.m. ikke refunderes.
 8. Såfremt en eventuel refundering skulle blive aktuel, forbeholder udlejer sig retten til at refundere til det kreditkort, som er benyttet til betaling. Dette gælder uanset årsagen til refunderingen.
 9. Rygning er forbudt i alle Sixt køretøjer. Hvis der alligevel er blevet røget i køretøjet, eller dette afleveres i særlig beskidt tilstand, kan Sixt opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring. Gebyret for rygning i køretøjet er 2.500 DK inkl. Moms og gebyr for ekstra rengøring fra 500 DKK inkl. moms og op, uanset evt. tegnede forsikringer.
 10. Klistermærker, nøgleringe eller anden staffering må ikke fjernes fra køretøjet. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves lejer et gebyr op til 1.875 DKK inkl. moms. Lejer er ansvarlig for alle bøder som følger af manglende CVR-nummer på varevogne eller manglende parkeringsskive.
 11. Ved leje af GPS/Navigation vil bortkommet eller skadet udstyr udløse betaling uanset evt. tegnet forsikring på op til 2.500 DK inkl. Moms.
 12. Lejer er informeret og accepterer alle øvrige administrationsgebyrer som findes på https://www.sixt.dk/.

Forsikring og beskyttelse

 1. Visse forsikringer, tegnet i forbindelse med denne lejekontrakt, er placeret i forsikringsselskabet IF P&C og IF Liv. Forsikringerne er tegnet kollektivt med lejer og udlejer som sikrede. Der henvises I øvrigt til betingelserne beskrevet på www.if.dk.
 2. Selvrisikoen ved skade på eller tyveri af køretøjet afregnes iht. gældende lov og tillægges udlejers omkostning i forbindelse med afsavn af køretøjet, dog maksimalt 29 dage. Afsavnsomkostningen udgør fra 283 DKK til 607 DKK inkl. moms pr. dag og den totale omkostning for selvrisiko og afsavnsdage kan ikke udgøre mere end maksimalt 15.000 kroner.
 3. Selvrisiko og afsavnsdage beregnes pr. forsikringsbegivenhed.
 4. Selvrisikoen kan reduceres ved tegning af ekstra forsikringer som dog skal være skriftligt aftalt på lejekontrakten ved dennes indgåelse.
  1. Selvrisiko ved skade på bilens karrosseri og afsavnsdage kan reduceres til sammenlagt 0 DKK ved leje fra 1-29 dage og 1.000 DKK ved leje fra 30 dage hvis Super Top Cover LDW (BF) forsikring er tilvalgt ved lejekontraktens indgåelse. En sådan forsikring kan dog ikke tilvælges for minibusser hvor bilgruppen starter med F, ej heller for køretøjer i bilgruppen startende med X.
  2. Selvrisiko ved skade på bilens karrosseri og afsavnsdage kan reduceres til sammenlagt 3.000 DKK hvis Top Cover LDW (BE) er tilvalgt ved lejekontraktens indgåelse.
  3. Selvrisiko ved skade på bilens interiør og afsavnsdage kan reduceres til sammenlagt 0 DKK hvis forsikringsbeskyttelse til køretøjets interiør (BQ) er tilvalgt ved lejekontraktens indgåelse.
 5. Transportomkostninger eller omkostninger til skader på dæk eller glas er ikke dækket af ovenstående beskyttelse, og lejer er i stedet tilbudt separat dækning herfor.
 6. Lejer bekræfter at være blevet tilbudt forsikringer til nedsættelse af ovennævnte selvrisici samt at være blevet tilbudt forsikringer til dækning af udgifter til bugsering af køretøjet (BC), omkostninger til udbedring af skader på ruder og dæk (TG) samt en personlig ulykkesforsikring (I).
 7. Lejer er forpligtet til at informere udlejer, hvis køretøjet forventes benyttet i udlandet. Lejen vil i disse tilfælde blive pålagt et beløb for brug af bilen i udlandet. Hvis dette beløb ikke er påført lejekontrakten, bortfalder lejekontraktens øvrige forsikringer, så længe bilen er i udlandet. Kørsel i udlandet er fortsat begrænset til de lande, som er nævnt andetsteds i nærværende lejebetingelser.
 8. Forsikringer dækker ikke lejers egne genstande medmindre der separat er tegnet forsikring herfor jf. nedenstående.
 9. Er der tegnet en Personlig ulykkesforsikring (I), er op til 6 personer i køretøjet dækket med følgende ved en méngrad på min. 5%:
  1. Dødsfald – Erstatning 120.000 DKK pr. voksen, og DKK 50.000 pr. barn.
  2. Varigt mén – Erstatning 1.000.000 DKK pr. person ved 100 % varigt mén.
  3. Tandskade – Erstatning op til 25.000 DKK pr. person til rimelige og nødvendige udgifter.
  4. Er der i tillæg tegnet en Udvidet personlig ulykkesforsikring inkl. bagage (J), er følgende desuden dækket:
   1. Bagage/rejsegods ifm. med færdselsskade – Erstatning 20.000 DKK pr. skade.
   2. Elektronik, kunst og lignende særlige genstande – maks. 10.000 DKK pr. genstand.
   3. Smykker, kontanter og andre særlige værdigenstande er ikke dækket.
  1. Lejer forpligter sig til at betale udlejers udgifter til udbedring af skader på køretøjet, evt. følgeskader samt eventuel transport, opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af enten lejer eller andre førere, uanset tegnet forsikring – herunder, men ikke begrænset til, fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselslamper, lyde eller lign. fra køretøjet m.m.
  2. Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:
   1. Underrette udlejer om enhver opstået skade omgående.
   2. Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
   3. Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
   4. Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
   5. Underrette politiet, såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
   6. Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel. 

   

Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

Lejer accepterer i øvrigt at eventuel skadeanmeldelse videresendes til udlejers forsikringsselskab

 1. Lejer kan opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Lejer er endvidere i disse tilfælde genstand for eventuel efterfølgende regreskrav fra IF-forsikring, såfremt det vurderes at der er handlet med forsæt eller uforsvarligt i forbindelse med nøglens bortkomst. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.

Lejemål over 30 dages varighed

Ved lejemål over 30 dages varighed gør følgende sig desuden gældende:

49. På alle lejemål som er reserveret via mini-lease.dk, er der fast binding for kontraktens varighed. Såfremt køretøjet returneres uden yderligere aftale, afregnes der fuld leje for den resterende periode. For øvrige lejemål gælder det, at såfremt Lejer tilbageleverer køretøjet forinden de første 30 dage i lejeperioden, frafalder den på kontrakten aftalte månedspris. Udlejer vil i stedet opkræve Lejer for den aktuelle lejeperiode (fra 1 – 29 dage) jf. Udlejers udsalgspris på dagen for returnering af køretøjet.

50.  Den I punkt 24) nævnte forhåndsgodkendelse på betalingskort ved afhentning af bilen dækker for de første 30 dages leje med nævnte tillæg. Efter 30 dage, vil lejen for den passerede periode blive trukket fra betalingskortet og forhåndsgodkendelsen annulleres automatisk. Samtidig tages en fornyet forhåndsgodkendelse for den kommende 30-dages periode med tillæg. Dette gentages med 30-dages intervaller indtil lejemålets afslutning. Ved eventuel misligholdelse af månedlig betaling eller sikkerhedsstillelse pålægges et gebyr på 350 DKK inkl. moms pr. forgæves forsøg på opnåelse heraf.

51.  Lejer forpligter sig til at servicere køretøjet i lejeperioden (herunder at påse, at motorolie og andre nødvendige væsker har korrekt mængde). Sixt afholder efter forudgående aftale eventuelle værkstedsomkostninger i denne forbindelse, og lejer modtager ikke særskilt kompensation for ulejlighed samt ekstra kørte kilometer i forbindelse med værkstedsbesøg.

52.  Lejer er informeret om, at køretøjet skal udskiftes på forespørgsel fra udlejer. Dette giver ikke ret til kompensation for ulejlighed samt ekstra kørte kilometer. Idet lejer modtager en forespørgsel fra udlejer, skal køretøjet udskiftes indenfor 7 dage på en Sixt station efter nærmere aftale. Hvis denne frist overskrides, pålægges et gebyr svarende til DKK 350 pr. dag, inkl. moms, eller udlejers omkostninger i forbindelse med udeblivelsen foruden lejen indtil aflevering. I denne forbindelse gøres lejer udtrykkeligt opmærksom på, at forsinket aflevering af visse køretøjer kan medføre meget høje omkostninger til bl.a. registreringsafgifter

53.  Lejer skal afholde alle udlejers omkostninger ved overskredet afleveringsdato, herunder forfaldne gebyrer, skatter og afgifter. I denne forbindelse gøres lejer udtrykkeligt opmærksom på, at forsinket aflevering af visse køretøjer kan medføre meget høje omkostninger til bl.a. registreringsafgifter.

a) Den på lejekontrakten anførte pris kan justeres af udlejer med 30 dages varsel. 

54. Udlejer kan opsige kontrakten hvis lejeren undlader at betale for forfaldne leje, undlader at servicere køretøjet eller i øvrigt væsentligt misligholder køretøjet eller aftalen.

55) I visse tilfælde udleveres køretøjet ved lejemålets begyndelse med tom tank. Såfremt dette er tilfældet, vil det fremgå at lejekontrakten og bilen kan tilsvarende returneres med tom tank uden at fakturering vil finde sted. Der gives ikke refusion for ubenyttet brændstof ved returnering.

Lejemål via Sixt Kør Grønt

56. Ved lejemål via Sixt kør grønt gør følgende sig gældende

  1. Samtlige punkter fra afsnittet ”lejemål over 30 dages varighed” er gældende for disse lejemål.
  2. Lejemålet har fast binding på den aftalte kontrakts varighed. Såfremt køretøjet/køretøjerne afleveres uden yderligere aftale, afregnes der fuld leje for den resterende periode.
  3. Lejemålet inkluderer det kilometerantal, som blev aftalt på reservationstidspunktet, og som er angivet på lejekontrakten. Overkørte kilometer afregnes til den aftalte sats iht. biltypen for hhv. elbil og kør-langt-bil. Underkørte kilometer refunderes ikke.
  4. Kør langt bil kan benyttes til de valgte antal km og dage fordelt på de aftalte antal lejeperioder om året.Såfremt lejer ønsker at fordele brugen af kør langt bil over yderligere lejeperioder, vil dette udløse en omkostning i henhold til gældende prisliste. Denne omkostning tillægges den månedlige betaling for den måned, hvori den ekstra lejeperiode påbegyndes.
  5. Kør langt bil skal reserveres senest 7 dage før afhentning, og Lejer gøres opmærksom på, at Udlejer alene garanterer en bilgruppe / bilstørrelse og ikke specifikke modeller.
  6. Lejer afregner selv elforbrug og brændstof til den ønskede leverandør idet forbruget og omkostningen herved er Udlejer og lejemålet uvedkommende.
  7. Beskatning af de kørte biler er Udlejer uvedkommende. Udlejer oplyser dog gerne beskatningsgrundlag på forespørgsel.
  8. På visse lokationer tilbyder Udlejer at opbevare Lejers elbil og nøglen hertil under benyttelse af kør langt bilen med henblik på at undgå dobbelt firmabilsbeskatning. Lejer gøres i den forbindelse udtrykkeligt opmærksom på, at Sixt ikke påtager sig ansvaret for eventuelle skader som påføres bilen af tredjepart i opbevaringsperioden idet parkeringspladserne er offentligt tilgængelige.

Brug af personlige oplysninger

57. Sixt værner om dit privatliv og vil derfor til hver en tid behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning og anden relevant lovgivning. Se Sixts til enhver tid gældende persondatapolitik på https://www.sixt.dk/persondatapolitik/.

Andet

58. Lejekontrakten og nærværende lejebetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis, og rette værneting er København.